ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนยายหอม

ค้นหาผู้เขียน      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 10/2566 สำนักปลัด 3
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัด 8
3 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด 2
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 9/2566 สำนักปลัด 3
5 ปะกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปีพ.ศ.2566 กองคลัง 19
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 1
7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด 2
8 ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักปลัด -
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8/2566 สำนักปลัด 5
10 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต. สำนักปลัด 6
11 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 7/2566 สำนักปลัด 5
12 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) สำนักปลัด 6
13 โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 5
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม พ.ศ.2566 สำนักปลัด 6
15 โครงการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ"วัฒนธรรมวินิต" จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 5
16 ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 สำนักปลัด 5
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 6/2566 สำนักปลัด 5
18 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 5/2566 สำนักปลัด 4
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักปลัด 6
20 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม สำนักปลัด 7
21 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4/2566 สำนักปลัด 5
22 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 สำนักปลัด 6
23 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ สำนักปลัด 5
24 กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 7
25 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
26 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566) ศพด.อบต.ดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
27 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565) ศพด.อบต.ดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
28 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ศพด.อบต.ดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
29 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566) ศพด.บ้านดอนขนาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
30 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 ศพด.บ้านดอนขนาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12
31 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ศพด.บ้านดอนขนาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
32 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2566 สำนักปลัด 5
33 โครงการสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ 28-29 ธันวาคม 2565 ศพด.บ้านดอนขนาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
34 โครงการสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ 28-29 ธันวาคม 2565 ศพด.อบต.ดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4
35 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ศพด.บ้านดอนขนาก ถึงการเริ่มลงเมล็ดผักแล้วคะ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
36 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรายงานทุกวันที่ 15 ตอนนี้ ศพด.อบต.ดอนยายหอม ผักเริ่มโตแล้วคะ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
37 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
38 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ดอนยายหอม ประจำปีการศึกษา 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
39 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2566 สำนักปลัด 6
40 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 49/2565 สำนักปลัด 7
41 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 48/2565 สำนักปลัด 4
42 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด 31
43 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด 9
44 กรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 8
45 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 สำนักปลัด 5
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 9
47 ประชาสัมพันธ์โครงการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 7
48 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ สำนักปลัด 12
49 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด 18
50 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 47 สำนักปลัด 6

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

 


 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้108
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้368
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1242
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว917
mod_vvisit_counterเดือนนี้4381
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14209
mod_vvisit_counterทั้งหมด347221

We have: 13 guests online
IP: 34.232.63.94
วันนี้: มี.ค. 22, 2023
QR Code
อบต.ดอนยายหอม

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6