ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนยายหอม

ค้นหาผู้เขียน      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 19
2 ประชาสัมพันธ์งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ไทยทรงดำ บ้านสะแกราย ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 29
3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น กรณีศึกษาความผิดทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 26
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 15
5 ประกาศภ.ด.ส.1 และภ.ด.ส.2 ประจำปี2567 กองคลัง 18
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 24
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 9/2567 สำนักปลัด 27
8 ประชาสัมพันธ์โครงการ"แก้วเพื่อก้าว สำนักปลัด 28
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย(รายนายพุทธิชัย แจ่มจำรัส) สำนักปลัด 29
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 34
11 ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักปลัด 39
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด 35
13 แบบสรุปรายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เรื่อง การมีส่วนร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักปลัด 2
14 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2567 กองคลัง 60
15 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอก ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชนร่วมตอบแบบสำรวจ EITในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด 27
16 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2567 สำนักปลัด 361
17 ประชาสัมพันธ์วันเด็กแห่งชาติ 2567 สำนักปลัด 69
18 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลในทุกโอกาส สำนักปลัด 65
19 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและป้ายปี2567 กองคลัง 62
20 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 9 บ้านสะแกรายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 5
21 สวัสดีปีใหม่ 2567 สำนักปลัด 71
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด 8
23 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2567 สำนักปลัด 92
24 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 42/2566 สำนักปลัด 68
25 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน กองคลัง 52
26 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคปกติ รอบที่ 2 สำนักปลัด 548
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 70
28 สรุปรายงานสถิตืการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ(Walk in)และรับบริการออนไลน์(E-service) สำนักปลัด 4
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 70
30 ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2567 กองคลัง 97
31 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กองคลัง 80
32 โครงการแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับให้แก่ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาภาวะการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองคลัง 54
33 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 81
34 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566 สำนักปลัด 67
35 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) กองคลัง 6
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง รายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 73
37 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 89
38 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกรียติเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช สำนักปลัด 57
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 70
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 131
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 76
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 79
43 ลานกีฬาอเนกประสงค์ สำนักปลัด 2
44 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31/2566 สำนักปลัด 75
45 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักปลัด 81
46 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30 สำนักปลัด 103
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 71
48 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการรับชำระ ค่าน้ำประปา ค่าขยะ นอกสถานที่ สำนักปลัด 71
49 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 78
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 74

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้387
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้406
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2374
mod_vvisit_counterเดือนนี้4981
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10328
mod_vvisit_counterทั้งหมด456164

We have: 8 guests online
IP: 44.212.99.208
วันนี้: เม.ย. 21, 2024ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6

ปิดหน้าต่างนี้ [X]