ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนยายหอม

ค้นหาผู้เขียน      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 10
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31/2566 สำนักปลัด 11
4 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักปลัด 14
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30 สำนักปลัด 21
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 16
7 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการรับชำระ ค่าน้ำประปา ค่าขยะ นอกสถานที่ สำนักปลัด 11
8 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 17
10 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2566 สำนักปลัด 15
11 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2566 สำนักปลัด 22
12 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สำนักปลัด 22
13 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 27/2566 สำนักปลัด 14
14 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำขนมไทย(ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง) สำนักปลัด 25
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 26/2566 สำนักปลัด 24
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 25/2566 สำนักปลัด 28
17 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2566/67 เข้าร่วมประชาคม สำนักปลัด 25
18 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 28
19 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป สำนักปลัด 30
20 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 22
21 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24/2566 สำนักปลัด 15
22 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน"ThaID" หรือ "ไทยดี" สำนักปลัด 19
23 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักปลัด 38
24 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23/2566 สำนักปลัด 16
25 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำนักปลัด 271
26 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2566 สำนักปลัด 20
27 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 18 สำนักปลัด 22
28 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35
29 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26
30 ประกาศการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566 (ครั้งที่2) กองคลัง 40
31 ประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27
32 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37
33 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30
34 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปีภาษี2566 กองคลัง 12
35 รายการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนยายหอม วันที่ 27 มีนาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37
36 ปะกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปีพ.ศ.2566 กองคลัง 59
37 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต. สำนักปลัด 41
38 โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 16
39 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม สำนักปลัด 70
40 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 สำนักปลัด 37
41 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 29
42 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566) ศพด.อบต.ดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30
43 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565) ศพด.อบต.ดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28
44 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ศพด.อบต.ดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31
45 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566) ศพด.บ้านดอนขนาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30
46 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 ศพด.บ้านดอนขนาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 188
47 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 ศพด.บ้านดอนขนาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23
48 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด 81
49 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด 38
50 ขอเชิญชวนประชาชน ปั่นจักรยานเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 YES WE CAN สำนักปลัด 25

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้212
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้788
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1266
mod_vvisit_counterเดือนนี้788
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5134
mod_vvisit_counterทั้งหมด381881

We have: 5 guests online
IP: 44.201.72.250
วันนี้: ต.ค. 05, 2023ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6