ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนยายหอม

ค้นหาผู้เขียน      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุม ร่างแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
3 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี กองคลัง 6
4 ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 22
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 5
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 34/2565 สำนักปลัด 12
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 33/2565 สำนักปลัด 2
8 ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สำนักปลัด 2
9 ประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 5 ก.ย.65 สำนักปลัด 6
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 32/2565 สำนักปลัด 20
11 ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักปลัด 4
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท่้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไววัลโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำนักปลัด 6
13 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตั้งชื่อสะพานทางหลวงชนบท สำนักปลัด 12
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31/2565 สำนักปลัด 6
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 สำนักปลัด 18
16 ประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 2
17 ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 สำนักปลัด 6
18 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 สำนักปลัด 3
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30/2565 สำนักปลัด 3
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2565 สำนักปลัด 3
21 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2565 สำนักปลัด 10
22 ประชาสัมพันธ์"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครปฐมและยุติธรรมพบประชาชน" สำนักปลัด 10
23 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 27/2565 สำนักปลัด 9
24 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 26/2565 สำนักปลัด 43
25 ประกาศเรื่องแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 กองคลัง 5
26 ประชาสัมพันธ์โครงการถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 14
27 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 25/2565 สำนักปลัด 12
28 ประชาสัมพันธ์การรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำนักปลัด 13
29 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 14
30 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 5
31 ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักปลัด 14
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง งดให้บริการรับชำระค่าน้ำ ค่าขยะและค่าภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมเป็นการชั่วคราว สำนักปลัด 13
33 ประชาสัมพันธ์ ปิดถนนเบี่ยงการจราจรถนนสาย ทล.3097(หมายเลขทางหลวง 375)(บริเวณฝั่่งขาออกมุ่งหน้าพระประโทนและฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าบ้านแพ้ว)เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนทางเชื่อมเข้าศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม สำนักปลัด 14
34 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2(พ.ศ.2566-2570) สำนักปลัด 13
35 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24/2565 สำนักปลัด 9
36 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 กองคลัง 12
37 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 19
38 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23/2565 สำนักปลัด 8
39 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22/2565 สำนักปลัด 77
40 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 สำนักปลัด 569
41 ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2565 สำนักปลัด 15
42 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 21/2565 สำนักปลัด 10
43 เชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต"90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" สำนักปลัด 10
44 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2565 สำนักปลัด 9
45 ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันร่างขอบเขต และข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักปลัด 12
46 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2565 สำนักปลัด 16
47 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 18/2565 สำนักปลัด 11
48 "มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชปถัมภ์"ได้ระงับการดำเนินการแล้ว สำนักปลัด 24
49 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17/2565 สำนักปลัด 14
50 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง สำนักปลัด 17

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

 


 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1168
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้495
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1663
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12461
mod_vvisit_counterเดือนนี้51794
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว50848
mod_vvisit_counterทั้งหมด141664

We have: 28 guests online
IP: 3.238.199.4
วันนี้: ก.ย. 26, 2022
QR Code
อบต.ดอนยายหอม

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6