สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนยายหอม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ กองคลัง 3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) กองคลัง -
3 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ กองคลัง -
4 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กองคลัง 2
5 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ กองคลัง 2
6 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กองคลัง 2
7 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองคลัง 4
8 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 กองคลัง 2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้านมิตรเจริญ) หมู่ที่ 7 กองคลัง 26
10 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 กองคลัง 5
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564) กองคลัง 3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บริเวณบ้านนายอนุชา จอมบุญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง 20
13 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กองคลัง 9
14 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 กองคลัง 16
15 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ กองคลัง 18
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) กองคลัง 15
17 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ กองคลัง 12
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทรัพย์สินที่ดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
19 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ กองคลัง 16
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองคลัง 22
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.อบต.ดอนยายหอม) กองคลัง 25
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ กองคลัง 4
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) กองคลัง 12
24 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ กองคลัง 27
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กม ๘๕๑๗ นครปฐม กองคลัง 15
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บริเวณบ้านนายเชย จอมทอง ม.๘ กองคลัง 17
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บริเวณบ้านนายเชย จอมทอง ม.๘ กองคลัง 19
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ กองคลัง 17
29 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองคลัง 11
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุประปาของกองช่าง (มิเตอร์น้ำ) กองคลัง 10
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๔๙๐ กองคลัง 14
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์อบต.ดอนยายหอม กองคลัง 6
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 4
34 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ กองคลัง 10
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ กองคลัง 3
36 ประกาศผู้ชลนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง 8
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 9
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว กองคลัง 5
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง 3
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ กองคลัง 8
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV กองคลัง 14
42 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ กองคลัง 11
43 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) กองคลัง 3
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๙๐๘๖ นครปฐม กองคลัง 10
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ กองคลัง 5
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๐-๐๐๐๖ กองคลัง 5
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กองคลัง 6
48 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ กองคลัง 8
49 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กองคลัง 6

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

 


 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้76
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้910
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้76
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3658
mod_vvisit_counterเดือนนี้12448
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4399
mod_vvisit_counterทั้งหมด33212

We have: 9 guests online
IP: 18.205.176.39
วันนี้: พ.ค. 22, 2022
QR Code
อบต.ดอนยายหอม

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6