ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนยายหอม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้าง กองคลัง 9
2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้าง กองคลัง 8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) จำนวน ๑ รายการ กองคลัง 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ จากศาลเจ้าถึงช่วงสะพาน ๑๕ วา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ เส้นบ้านนายสมศักดิ์ พูลทอง กองคลัง 10
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บริเวณหอถังบ้านนายเชื่อม แฟงมาก กองคลัง 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 23
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ กองคลัง 29
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ บริเวณตรงข้ามหอถังประปาบ้านนายเชื่อม แฟงมาก กองคลัง 38
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล 4952 นครปฐม กองคลัง 18
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0009 กองคลัง 45
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 450-54-0001 กองคลัง 29
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย เดือนกันยายน ๒๕๖๖ กองคลัง 30
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุประปา จำนวน 23 รายการ กองคลัง 24
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองคลัง 13
17 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้าง กองคลัง 14
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองคลัง 12
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ กองคลัง 13
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ กองคลัง 13
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุประปา จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองคลัง 35
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๒ ขวด กองคลัง 17
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ กองคลัง 12
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ กองคลัง 27
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TASKALFA ๔๐๐๒i TK-๖๓๒๙ จำนวน ๔ หลอด กองคลัง 15
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๐๓๓ นครปฐม) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๓ กองคลัง 31
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง 34
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ กองคลัง 14
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บริเวณหอถังบ้านนายเชื่อม แฟงมาก หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนยายหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 22
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ เส้นบ้านนายสมศักดิ์ พูลทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 18
31 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนยายหอม จากศูนย์การเรียนรู้ปิยะชนก เชื่อมต่อถนนบริเวณบ่อนายสังข์ กองคลัง 28
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ กองคลัง 27
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กฉ 5490 นครปฐม กองคลัง 20
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0026 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0027 กองคลัง 21
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค จำนวน ๑ รายการ กองคลัง 15
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 19
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๐-๐๐๐๗ และ ๐๕๔-๖๐-๐๐๐๖ กองคลัง 20
38 ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะดิน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง 29
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง 42
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๒ กองคลัง 24
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ กองคลัง 14
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ กองคลัง 16
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองคลัง 30
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ดีเซล แบบ ๔ ประตู หมายเลขทะบียน กม ๘๕๑๗ นครปฐม กองคลัง 14
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 37
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ กองคลัง 15
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 29
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองคลัง 36
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองคลัง 21
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง 24

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้90
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้716
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2170
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1589
mod_vvisit_counterเดือนนี้90
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8191
mod_vvisit_counterทั้งหมด396813

We have: 15 guests online
IP: 18.207.160.97
วันนี้: ธ.ค. 01, 2023ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6