บุคลากรกองคลัง อบต.ดอนยายหอม


alt
น.ส.กานดามณี  ตุ้มทองสำโรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


น.ส.กัญญาภัทร พึ่งอุทัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นายอรรถพล ศิริอนันไพฑูรย์
นักวิชาการพัสดุ